پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

پزشک خانواده شهری

معرفی پرسنل پزشک خانواده شهری

معرفی پرسنل پزشک خانواده شهری نام و نام خانوادگی : دکتر فریدا فرهمندپور   سمت : مسئول اجرایی پزشک خانواده شهری مدرک تحصیلی : دکترای عمومی شماره داخلی : شماره مستقیم : 731-2214203 پست الکترونیکی :   نام و نام خانوادگی : ليلا مجيدي   سمت ...

ليست داروها

ليست داروها فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه خدمات درماني در پیوست فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه تامين اجتماعي در پیوست