پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

آرشیو دانستنی سلامت

سرطان دهانه رحم از شايعترين سرطان‏های زنان خصوصاً در ممالك جهان سوم مي‏باشد، ﺑﻪﻃﻮريﻛﻪاز 440 ﻫﺰار ﻣﻮرد ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺰارشﺷﺪه ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ درطول یک ﺳـﺎل،ﺣﺪود 80% آن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ در حاليكه در كشورهاي پيشرفته اين سرطان به دليل انجام تست‏هاي غربالگري ازنظر شيوع كاهش چشمگيري يافته است. درﻣﺎنﺑﻪﻣﻮﻗﻊ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ، در ﭘﻴﺶآﮔﻬﻲ ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﻘﺎي ﺣﻴﺎت ﻣـﺆﺛﺮاﺳﺖ. ﺑاتوجه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ   ﭘـﻴﺶﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺑـﻮده وﻣﻴﺰان ﺑﻘـﺎي ﺑﻴﻤـﺎر در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﭘـﻴﺶﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ در ﺻـﻮرت درﻣﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 100% اﺳـﺖ ، ﻟـﺬا اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي درﺗﺸــﺨﻴﺺاوﻟﻴــﻪ اﻳــﻦ ﺑﻴﻤــﺎريﻣﺸــﺨﺺﻣــﻲﮔــﺮدد.از پاپ اسمیر به عنوان یک روش غربالگری (نه تشخیصی ) برای سرطان سرویکس استفاده می شود. علاوه بر آن پاپ اسمیر قادر به تعیین کیفیت هورمونهای جنسی و کشف پاتوژنهای منتقله ازراه جنسی نیز می باشد.

اﻳﻦ تست ﺳـﺎﻻﻧﻪ  13000 ﺳـﺮﻃﺎنﻣﻬﺎﺟﻢ و ً ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚﻣﻴﻠﻴﻮن ﺿﺎﻳﻌﻪ ﭘﻴﺶﺳﺮﻃﺎﻧﻲ را ﻣﺸﺨﺺﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘـﺎپ اﺳـﻤﻴﺮ   ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ اﻗـﺪام ﺑـﺮاي ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮيﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ، از ﺳﺎل 1950 ﺷـﻴﻮع اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﺣـﺪود  79%ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎي ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي درچندﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت 5 ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داد ﺗﺴﺖ ﭘﺎپ اﺳـﻤﻴﺮ ﻗـﺎدر اﺳـﺖﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ را ﺗـﺎ  60% ﻛـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ ﻗﺒﻞ از اﺑﺪاع و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ، ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺳـﺮﻃﺎن   دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ در آﻣﺮﻳﻜﺎ 25 در ﺻﺪ ﻫﺰار ﮔـﺰارش ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰانﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﺮﺧـﻲ از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد . ﺗﻮﺻـﻴﻪ در ﻣـﻮرد زﻣـﺎن ﺷـﺮوع ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي واﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪاي اداﻣـﻪ ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد اﺧـﺘﻼف ﻧﻈـﺮ وﺟـﻮددارد ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻــﺮﻓﻪﺑــﻮدن روش ﻏﺮﺑــﺎﻟﮕﺮي می باشد .

بهترین زمان برای گرفتن اسمیرروز 16-10 قاعدگی می باشد اما اززنان یائسه درهر زمانی می توان اسمیرتهیه نمود.متقاضی دوشب قبل ازگرفتن اسمیرنباید نزدیکی ، خونریزی و استفاده از دوش واژینال داشته باشد  . همچنین دو هفته قبل از گرفتن پاپ اسمیرباید از مصرف داروهای واژینال و لوبریکانت ها نیز خو دداری شود. لازم به ذکر است که قبل از گرفتن پاپ اسمیر نباید معاینه لگنی انجام گیرد.غربالگری درزنانی که تحت هیسترکتومی توتال قرار گرفته اند و سابقه ای از کانسر سرویکس یا پر کانسرندارند ضرورتی ندارد ، در غیر این صورت می بایست پاپ اسمیراز واژن تهیه گردد . توجه به اين نكته حائزاهميت است كه اين تست ، جهت غربالگری سرطان دهانه رحم يا قسمت تحتاني رحم بکار می رود و لزوماًدر تشخیص سرطان اندومتر (رحم) پيش‏گويي كننده نمي‏باشد .به طور کلی شیلر تست ، کولپوسکوپی ، بیوپسی ، کورتاژ اندوسرویکس و کونیزاسیون به عنوان روشهای تشخیصی سرطان سرویکسمحسوبمی گردند .

طبق دستورالعمل کشوری ،برای تمام زنان 65 -20 ساله ازدواج کرده بطور روتین پاپ اسمیرسالیانه تا سه سال انجام و سپس  در صورت نرمال بودن هرسه سال یکبار انجام  می گیرد.خانم هایی که سابقه پاپ اسمیر با سلولهای غیر طبیعی دارند پاپ اسمیر سالیانه تکرار می شود تا زمانیکه در 5 سال متوالی شواهدی از پاپ اسمیر با سلولهای غیر طبیعی مشاهده نشودو سپس بررسی بصورت 3 سال یکبار صورت می گیرد.

گرد آورنده : ویدا لیمویی مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت 

مطالعه  بیشتر در فایل پیوست 

 

پیوست ها:

پاپ اسمیر.pdf حجم فایل:378.22 کیلوبایت