پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی معاونت بهداشتی:

  • ما کارکنان معاونت بهداشتی تلاش می نماییم که با روی گشاده ، تواضع ، فروتنی و ارتباط مناسب تصویری مثبت از بهداشت در ذهن شهروندان ایجاد نماییم و خواسته های منطقی و معقول ارباب رجوع را با حفظ کرامت و ارزش های انسانی در چار چوب وظایف خود با همت ، دقت و سرعت بدون تشریفات زاید اداری و به صورت شفاف و با احترام در اسرع وقت انجام دهیم .
  • ما کارکنان این معاونت ملزم به اصول اخلاقی و اداری ، حاکمیت قانون در مناسبات اداری ، برابری ، مردم مداری ، احترام و اعتماد ، شفافیت ، پاسخگویی ، عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی ، تعهد و وفاداری به سازمان و به کارگیری مهارت و تخصص در حوزه سلامت جامعه می باشیم .
  • ما کارکنان این معاونت همیشه و در همه حال ، رضایت حق تعالی را مد نظر قرار داده و بر آنچه خداوند امر و نهی می کند توجه داشته و او را ناظر بر اعمال خویش می دانیم و با رعایت نظم و انظباط در انجام فعالیت ها و حضور به موقع در سازمان توجه نموده و با پشتکار و جدیت دانش خود را در فعالیت های سازمان و ارتقای سطح سلامت جامعه به روز نگه داشته و ایده ها و افکار جدید را برای اجرا کردن عملکرد معاونت به کار می بریم .
  • ما کارکنان این معاونت به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه داشته و به نظرات و پیشنهادات و بازخورد شهروندان برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی توجه می نماییم .
  • ما کارکنان این معاونت تلاش می نماییم که در انجام فعالیت ها و تعاملات ، روابط خویشاوندی ، قومی ، جنسی ، نژادی ، مذهبی و ... تأثیری در تصمیمات و اقدامات ما نداشته باشد .