پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech 2

واحد ها و چارت معاونت

واحدهای ستادي شامل  معاون فني ، معاون اجرائي ، روابط عمومی ، رییس دفتر و 13واحد تخصصی می باشد :

 • واحد گسترش شبكه ها 
 • واحد پيشگيری و مبارزه بابيماری ها
 • واحد بهداشت محيط 
 • واحد سلامت رواني ، اجتماعی
 • واحد سلامت خانواده وجمعيت
 • واحد سلامت نوجوانان جوانان ومدارس
 • واحد بهداشت حرفه ای
 • واحد ارتباطات و آموزش سلامت
 • واحد بهداشت دهان و دندان
 • واحد امور دارويی
 • واحد امور آزمایشگاهی
 • واحد امور اداری 
 • واحد امور مالی