پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

همزمان با هفته سلامت  ، کارشناسان معاونت بهداشت با حضور در دانشگاه دولتی فسا اقدام برپایی ایسگاه سلامت نمودند  و با اندازه گیری فشار خون و توده بدنی دانشجویان و کارکنان دانشگاه در خصوص سلامت و تغذیه سالم به آنها مشاوره دادند.در این ایستگاه مطالب علمی در خصوص تغذیه سالم در قالب پمفلت در بین دانشجویان توزیع گردید.