پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

با همکاری واحد بهداشت محیط ، اداره تعزیرات حکومتی ، اتاق اصناف و نیروی انتظامی برخی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر فسا مورد بازرسی قرار گرفتند. مهندس کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در این خصوص گفت: در این بازرسها ، کارشناسان بهداشت محیط شرایط بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت تخلف ، در همان محل توسط رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان فسا برای صنف متخلف برگ جریمه صادر گردید. پیرو این بازرسیها دو واحد صنفی متخلف به علت نواقص متعدد بهداشتی توسط واحد بهداشت محیط پلمپ شدند و 130 کیلوگرم شیرینی فاسد نیز ضبط و امحاء  گردید. مهندس کرمیمنش ضمن تشکر از همکاری آقای محمدی خواه رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان فسا و مسئولین اتاق اصناف و نیروی انتظامی ، خاطرنشان کرد: این بازرسیهای مشترک ادامه خواهد داشت.