پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دکتر مجتبی فرجام ، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از  واحدهای ستادی معاونت بهداشت ، شامل  واحدهای بهداشت محیط ،بهداشت حرفه ای ، مبارزه با بیماری های واگیر و غیرواگیر بازدید کردند و این واحد ها را مورد پایش و نظارت قرار دادند. در این پایش پنل مدیریت و اطلاعات سلامت نیزمورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.