پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در خصوص این خبر گفت: كارشناسان واحد بهداشت محيط معاونت بهداشت ، وضعیت مدیریت پسماند بيمارستانهاي جهرم وگراش را مورد پايش قرار دادند. در چهارچوب همین پایش ها جلساتي نیز جهت طرح مشكلات موجود درزمينه مديريت پسماند این بيمارستانها با حضور اعضای گروه پایش ، کارشناسان بهداشت محیط و مسئولین این بیمارستانها برگزار گرديد. پسخوراند این پايشها ضمن اعلام"به دانشگاههای مذکور به وزارت بهداشت نیز ارسال گردید. مهندس کرمی منش افزود : این پایش ها بر اساس برنامه ریزی وزارت بهداشت و برای بیمارستانهای سراسر کشور به اجرا درخواهد آمد.