پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  • بازدید ریاست و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز بهداشتی درمانی خورنگانبازدید ریاست و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز بهداشتی درمانی خورنگان
  • بازدید ریاست و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز بهداشتی درمانی خورنگانبازدید ریاست و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز بهداشتی درمانی خورنگان
  • بازدید ریاست و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز بهداشتی درمانی خورنگانبازدید ریاست و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز بهداشتی درمانی خورنگان
  • بازدید ریاست و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز بهداشتی درمانی خورنگانبازدید ریاست و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز بهداشتی درمانی خورنگان
  • بازدید ریاست و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز بهداشتی درمانی خورنگانبازدید ریاست و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز بهداشتی درمانی خورنگان
  • بازدید ریاست و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز بهداشتی درمانی خورنگانبازدید ریاست و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز بهداشتی درمانی خورنگان
  • بازدید ریاست و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز بهداشتی درمانی خورنگانبازدید ریاست و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز بهداشتی درمانی خورنگان

دکتر علیرضا عسکری ، دکتر مجید نجفی و جمعی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی فسا از مرکز بهداشتی درمانی خورنگان بازدید کردند. در این بازدید عملکرد پزشک ؛ واحد های مستقردر این مرکز و نحوه خدمت رسانی به اهالی روستا مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت و ریاست دانشگاه از نحوه ی ارائه خدمت در این مرکز ابراز رضایت نمودند و از خانم دکتر کازرونی پزشک و خانم شریفی مامای این مرکز جهت تشریح عملکرد خود در جلسه هیات رئیسه دانشگاه دعوت کردند .

در این بازدید ریاست و معاون بهداشت دانشگاه با اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای خورنگان دیدار و در خصوص کمکهای خیرین سلامت برای تجهیز آزمایشگاه و دندانپزشکی این مرکز گفتگو نمودند.

دکتر عسکری کمکهای مردمی و خیرین سلامت و همکاری شورای اسلامی این روستا را مورد ستایش قرار دادند و با اهداء گل از کارکنان این مرکز و شورای اسلامی و دهیار روستا قدردانی کردند.