پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت :جلسه هماهنگی گروه نظارت معاونت بهداشت با دستور جلسه "چگونگی نظارت بر عملکرد نیروهای محیطی معاونت بهداشت با توجه به اجرای طرح تحول سلامت "برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی تغییر و تحولات ایجاد شده  در حوزه بهداشت با اجرای طرح تحول سلامت ، راهکارهای نظارت بر مراکز سلامت جامعه ، مطب پزشکان خانواده ، پایگاه های بهداشتی شهری و روستایی و خانه های بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مسئولین واحد های ستادی و گروه نظارت ، نظرات خود را در این خصوص مطرح کردند.

دکتر نجفی معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به گسترده شدن حیطه نظارت ستاد معاونت بهداشت با اجرای طرح تحول سلامت ، بر ارائه آموزش های مورد نیاز به پرسنل محیطی جهت نظارت آبشاری در شبکه بهداشت تاکید کردند و گفتند : در نظارت ها باید بر مراقبت مادران باردار و کودکان زیر یکسال توجه ویژه شود.

در این جلسه خانم دکتر علیزاده معاون فنی ومسئول ستاد اجرایی پزشک خانواده شهری نیز بر نظارت کیفی بر پایگاه های بهداشتی و مطب های پزشکان خانواده جهت حفظ و ارتقاء شاخص های بهداشتی تاکید کردند.