پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دیابت چیست؟

همه انسان ها به طور طبیعی در خون خود قند دارند ولی اگر قند خون بوسیله سلول های بدن مصرف نشود از حد طبیعی بالاتر رفته و بیماری دیابت یا قند رخ می دهد.

انواع دیابت:

دیابت نوع یک: که نیاز به تزریق انسولین دارد و بیشتر در کودکان و نوجوانان انفاق می افتد.

دیابت نوع دو: که نیاز به مصرف دارو دارد و بیشتر در بالغین اتفاق می افتد.

دیابت بارداری: که باید تا پایان بارداری کنترل شود و درصورت عدم کنترل باعث ایجاد مشکلاتی در مادر و جنین می شود.

افراد در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع دو:

افراد چاق، کم تحرک، خویشاوندان درجه یک بیماران دیابتی، فشار خون بالا، چربی خون بالا، خانم هایی که سابقه دیابت بارداری، مرده زایی، سقط بدون دلیل یا سابقه تولد نوزاد با وزن بیش از 4 کیلوگرم داشته اند.

علائم بیماری:

پرنوشی، پرادراری، دیر بهبود یافتن زخم ها و تاری دید.

در صورت عدم اطلاع از بیماری، قند خون بالا اثر منفی روی اعضا بدن مثل قلب و عروق، چشم، کلیه و ... می گذارد.

درمان:

هنوز درمان قطعی برای دیابت پیدا نشده است اما فرد دیابتی با رعایت عوامل زیر می تواند زندگی سالم با کمترین عوارض را داشته باشد:

کنترل وزن، رعایت رژیم غذایی، ورزش مداوم و در صورت لزوم درمان دارویی

تغذیه در افراد دیابتی:

-تغذيهدرديابتيهابهمعناينخوردنياكمخوردننيستچونمنعمصرفمادهغذاييباعثميشودفردتمايلبيشتريبهخوردنآن پيداكند. همهافرادبايدبهاندازهنيازشانغذابخورندكهايننيازهابراساسمواردمختلفيمثلفعاليتروزانه،سن،وزنو ... تعريفميشود.

غذا خوردن منظم در تنظیم میزان قند خون اثر زیادی دارد بخصوص در افرادی که تحت درمان با قرص یا انسولین هستند. درصورتداشتناضافهوزنبهكاهشآناقدام كنيد،چرا كهكاهشوزنشانسابتلابهديابتراكاهشميدهد.

توصیه ها:

- حجموعده هایغذایی را کاهشوتعداد آن را افزایشدهید.

- سعی کنید هر روز در ساعت مشخصی غذا بخورید و زمانصرفوعدههايغذاييتانراحداقل به20دقيقهافزايشدهيد،چراكهتندغذاخوردنمنجربهاضافهوزنوافزایش خطربروز ديابتنوعدوميشود.

- برنجرابهصورتمخلوطباحبوباتياسبزيجاتمانندعدسپلو،لوبياپلو،شويدپلوو ...مصرفكنيد.

- بجای نان سفید، ازنان سبوس دار (سنگک، بربری یا جو) استفاده کنید .

- بهتر است غذاها بهصورتآبپز،بخارپزیاکبابیتهیهشوند وازمصرفغذاهایسرخشدهخوددارينمایید .

- گوشت لخموبدونچربی ( گوشت مرغ و ماهی) و حبوبات را جایگزین گوشت قرمز کنید.

- مصرفسبزيجات و محصولاتلبنیکمچرب را افزایش دهید.

- آجیل ها(پسته،فندق،انواعبادام،تخمه) بهصورتخاموبدوننمک در حد متعادل مصرف نمایید.

- تاحدامکانازمصرف کره،خامه،سرشیر،دنبه،کلهپاچه،جگروقلوهخودداريکنید.

- از روغن های مایع مانند روغن زیتون، کنجد، کانولا و آفتابگردان استفاده کنید.

- مصرفموادغذاییحاويقندهايسادهمثلعسل،قند،شکر،مربا،نبات،نوشابه،پولکو ...بایدتاحدامکانمحدودشوند.

- مصرف میوه های شیرین مانند انگور، خربزه، موز، انجیر، خرما و کشمش را محدود کنید.

- مصرف نمک را به حداقل برسانید، زیرا خطر بروز بیماری های قلبی عروقی را در افراد دیابتی افزایش می دهد.

- فعالیت بدنی منظم (حداقل 30 دقیقه پیاده روی) داشته باشید.

- درصورتیکهدچارکاهشقندخون شدیدبایدقندخونخودراکنترلنمودهوچنانچهقندخونشمازیر70بوددرابتدایکیازاقلامزیررامیلنمایید :

یکفنجانآبمیوهیانوشیدنیمعمولی، یکقاشقغذاخوريعسل، 4 قاشقچايخوريشکر، 2 قاشقغذاخوريکشمش، قرص یاژلقندیادکستروز 3 عدد

10 الی 15دقیقهصبرنمودهومجدداًقندخون خودراکنترلنمایید،اگرقندخونزیر70بوددوبارهیکیازمواردفوقرامیلنماییددرغیراینصورتنیازيبهتکرارنیست .

گرد آورنده : زینب همت دار ، کارشناس ارشد واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت