پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

آقای روح ا.. ارشدی نژاد- کارشناس عوامل خطر بیماری های غیر واگیر معاونت بهداشت در خصوص هفتمین دوره پیمایش کشوری عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر در فسا گفتند:پس از ابلاغ وزارت بهداشت در خصوص انجام مطالعات STEPS در فسا ،تيم دانشگاهي این مطالعه تشکیل گردید و پس ازآموزش به تيم پرسشگري ،  گام يك(پرسشگري) و گام دوم(اندازه گيري جسماني) در اردیبهشت ماه با مراجعه تیم پرسشگر به درب منازل افراد هر خوشه (  7خوشه)  به نحو مطلوب و دقيق انجام شد ، كه تاييد  و تشويق جناب آقاي دكتر مغيثي و سر كار خانم دكتر عبدالهي -ناظران كشوري را در پي داشت و روند اجرای برنامه را بسیار مثبت و عالی ارزیابی کردند. در ادامه گام 3 كه شامل اندازه گيري هاي آزمايشگاهي بود طي 3مرحله در تاريخ هاي 23 و30  فروردین و 6 خرداد ماه نمونه ها تهيه و به تهران ارسال گرديدو در تاريخ 95/3/6  مطالعات  STEPSدر دانشگاه علوم پزشكي فسا با موفقيت به اتمام رسيد .

لازم به ذکر است دانشگاه علوم پزشکی فسا جزء اولین دانشگاه های کشور می باشد که مطالعات steps را در اسرع وقت و بادقت به پایان رساند.

هدف مطالعات STEPS ، تاریخچه و چیستی آن :

خانم فهیمه راستباف مسئول بیماری های غیر واگیر در این خصوص گفت :

نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیرواگیر با هدف تعیین الگوی اپیدمیولوژیک عوامل خطر بیماری های غیرواگیر، شناسایی گروه های در معرض خطر و نظارت بر روند این عوامل، از سال 1383 شروع به فعالیت نموده و تاسال 94 شش دوره پیمایش گسترده کشوری صورت گرفته بود و هفتمین دوره آن در سال 95 انجام شد.

"مراقبت عوامل خطر بیماری های غیرواگیر" ابزاری است در جهت گردآوری چنین اطلاعاتی که نقش حیاتی در ارتقای برنامه ریزی و ارزیابی مداخلات بیماری های غیرواگیر دارد. سازمان جهانی بهداشت در راستای پاسخ به نیاز روز افزون بین المللی برای دسترسی به اطلاعات معتبر و قابل مقایسه از عوامل خطر عمده بیماری های غیرواگیر، رویکرد گام به گام (STEPs) مراقبت عوامل خطر این بیماری ها را ابداع نموده استکه شامل سطوح ذیل می باشد:

عوامل بوم شناسی و عوامل خطر رفتاری (بر اساس پرسشنامه)

سنجش های جسمانی

سنجش های آزمایشگاهی