پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم فهیمه راستباف، مسئول واحد بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت در خصوص برگزاری این  کلاسهای آموزشی گفت: با اجرای نظام تحول سلامت و ادغام بسته هاي خدمات سلامت سطح اول در نظام شبكه بهداشت که با هدف بهبــود ســلامت عمــومي مــردم، طراحــي دوبــاره و منطقــي سيســتم مراقبــت سلامت، ايجاد مسئوليت پـذيري شخصـي، كـاهش هزينـه هـاي عمـومي مراقبـت سـلامت ، توسط وزارت بهداشت در مناطق روستایی،حاشیه شهر و شهر به مردم ارائه شد نیاز به آموزش این بسته های خدمتی به ارائه دهندگان این خدمات در سطح اول شبکه بهداشت می باشد .

در همین راستا واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر، آموزش خدمات سلامت سطح اول بيماري هاي غيرواگير را طی کلاس آموزشی به ماماها ی پزشک خانواده روستایی، كارشناسان مراكز بهداشتي درماني روستايي،بهورزان،ناظرین و مراقبین سلامت پزشک خانواده شهری آموزش داده است.

مسئول واحد غیر واگیر معاونت بهداشت افزود: خدمات ادغام یافته بیماری های غیر واگیر شامل:

1-پیشگیری و کنترل دیابت

2-پیشگیری و کنترل فشار خون بالا

3-پیشگیری و کنترل اختلال چربی خون

4-پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی

5-غربالگری کم کاری تیرویید

6-تشخیص زود هنگام افراد از نظر سرطانهای روده بزرگ ، پستان و سرویکس

لازم به ذکر است آموزش فرآیندهای ارزیابی و مراقبت نیز در این دوره آموزشی به فراگیران ارائه گردید و بسته های خدمتی سطح اول به صورت مکتوب به تمامی مراکز بهداشتی درمانی روستایی/شهری،پایگاه سلامت جامعه،مطب پزشکان خانواده شهری و خانه های بهداشت ارسال شده است.