پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ،کارگاه آموزشی تب مالت بر اساس مدل shep ( مدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقاء سلامت ) توسط واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت در دو روز برای آموزش به کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی روستایی و پزشکان خانواده در سالن نحوی دانشگاه برگزار شد. در این کارگاه آموزشی خانم دکتر باغبان مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت در خصوص اپیدمیولوژی بیماری تب مالت و چگونگی مراقبت بیماری و  آقای مهدی شرفی کارشناس این واحد مدل جامع  سیستماتیک تب مالت را به کارشناسان بهداشت آموزش دادند.

در دومین روز از کارگاه آموزشی تب مالت که برای آموزش به پزشکان خانواده برگزار شد ، دکتر کریمی پزشک متخصص بیماریهای عفونی در خصوص چگونگی شناسایی بیماران ، تشخیصهای افتراقی و روشهای درمان و آقای مهدی شرفی کارشناس مبارزه با بیماریها، اپیدمیولوژی این بیماری را به پزشکان خانواده آموزش دادند.