پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان معاونت بهداشت به مناسبت روز کارمندتقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان معاونت بهداشت به مناسبت روز کارمند
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان معاونت بهداشت به مناسبت روز کارمندتقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان معاونت بهداشت به مناسبت روز کارمند
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان معاونت بهداشت به مناسبت روز کارمندتقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان معاونت بهداشت به مناسبت روز کارمند
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان معاونت بهداشت به مناسبت روز کارمندتقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان معاونت بهداشت به مناسبت روز کارمند
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان معاونت بهداشت به مناسبت روز کارمندتقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان معاونت بهداشت به مناسبت روز کارمند
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان معاونت بهداشت به مناسبت روز کارمندتقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان معاونت بهداشت به مناسبت روز کارمند
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان معاونت بهداشت به مناسبت روز کارمندتقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان معاونت بهداشت به مناسبت روز کارمند
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان معاونت بهداشت به مناسبت روز کارمندتقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان معاونت بهداشت به مناسبت روز کارمند
  • تقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان معاونت بهداشت به مناسبت روز کارمندتقدیر معاون بهداشت دانشگاه از کارکنان معاونت بهداشت به مناسبت روز کارمند

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، به مناسبت روز کارمند ، دکتر مجید نجفی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با حضور در واحد های ستادی معاونت بهداشت با اهداء گل و شیرینی از زحمات کارکنان تقدیر کردند.