پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  • بازدید از استخرهای شنای شهر فسا و جمع آوری 400 کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در بازرسی های چند روز گذشته بهداشت محیطبازدید از استخرهای شنای شهر فسا و جمع آوری 400 کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در بازرسی های چند روز گذشته بهداشت محیط
  • بازدید از استخرهای شنای شهر فسا و جمع آوری 400 کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در بازرسی های چند روز گذشته بهداشت محیطبازدید از استخرهای شنای شهر فسا و جمع آوری 400 کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در بازرسی های چند روز گذشته بهداشت محیط
  • بازدید از استخرهای شنای شهر فسا و جمع آوری 400 کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در بازرسی های چند روز گذشته بهداشت محیطبازدید از استخرهای شنای شهر فسا و جمع آوری 400 کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در بازرسی های چند روز گذشته بهداشت محیط
  • بازدید از استخرهای شنای شهر فسا و جمع آوری 400 کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در بازرسی های چند روز گذشته بهداشت محیطبازدید از استخرهای شنای شهر فسا و جمع آوری 400 کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در بازرسی های چند روز گذشته بهداشت محیط
  • بازدید از استخرهای شنای شهر فسا و جمع آوری 400 کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در بازرسی های چند روز گذشته بهداشت محیطبازدید از استخرهای شنای شهر فسا و جمع آوری 400 کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در بازرسی های چند روز گذشته بهداشت محیط
  • بازدید از استخرهای شنای شهر فسا و جمع آوری 400 کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در بازرسی های چند روز گذشته بهداشت محیطبازدید از استخرهای شنای شهر فسا و جمع آوری 400 کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در بازرسی های چند روز گذشته بهداشت محیط
  • بازدید از استخرهای شنای شهر فسا و جمع آوری 400 کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در بازرسی های چند روز گذشته بهداشت محیطبازدید از استخرهای شنای شهر فسا و جمع آوری 400 کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در بازرسی های چند روز گذشته بهداشت محیط
  • بازدید از استخرهای شنای شهر فسا و جمع آوری 400 کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در بازرسی های چند روز گذشته بهداشت محیطبازدید از استخرهای شنای شهر فسا و جمع آوری 400 کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در بازرسی های چند روز گذشته بهداشت محیط

مجتبی کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در این خصوص گفت : بازرسین بهداشت محیط در روزهای اخیر میزان 400 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته شامل آرد ، انواع نوشیدنی ، چیپس ، کنسرو و کمپوت را از سطح عرضه جمع آوری کرده اند .

این اجناس در بازرسی های روزانه بهداشت محیط و رسیدگی به شکایات سامانه مردمی 190 از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهر فسا ، زاهد شهر و امیرحاجیلو جمع آوری شده است و پس از طی مراحل قانونی امحاء خواهند شد.

مسئول واحد بهداشت محیط افزود : در ابتدای این هفته نیز بازرسین بهداشت محیط از استخرهای شنای شهر فسا بازدید و نمونه برداری کردند و به تعدادی از شکایات مردمی ثبت شده در سامانه 190 در خصوص آلودگی شبکه آب آشامیدنی در شهر فسا و روستاهای تابعه توسط واحد بهداشت محیط رسیدگی شده است.