پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، یک واحد ریخته گری واقع در یکی از روستاهای بخش مرکزی فسا به علت عدم رعایت اصول و مقررات بهداشتی و ایمنی توسط واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت تعطیل گردید.

خانم مهندس سوسن جانی زاده مسئول واحد بهداشت حرفه ای در این خصوص گفت : این واحد ریخته گری به علت عدم رعایت اصول بهداشت حرفه ای و ایمنی شامل عدم رعایت فاصله استاندارد بین منبع سوخت و منبع حرارت ، عدم تهویه مناسب ، عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارگران ، نبود تاسیسات ساختمانی مناسب ، به صورت موقت و تا زمان رفع نواقص توسط واحد بهداشت حرفه ای تعطیل گردید.