پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم سحر کرم نژاد مسئول واحد بهداشت خانواده در خصوص هفته ملی سلامت زنان گفت : همانطورکه همگی می دانیم زنان محورسلامت خانواده بوده ومرگ ومیر،ناتوانی ورفتارهای آنها،همه ابعادسلامت خانواده راتحت تاثیرقرارمی دهد و خطرات تهدید کننده سلامتی آنان برسلامت سایرگروههای سنی درخانواده نیزموثراست و به همین سبب سایرگروههای سنی درخانواده وجامعه به آنان وابسته اند.

چهره سلامت و بیماری دراین گروه سنی متفاوت باسایرگروههای سنی است ومداخله برای کاهش بار بیماریها درآنان به سادگی کنترل بیماریهای واگیردارمقدورنیست وبه شدت به مسائل فرهنگی ،اجتماعی وشیوه زندگی آنان بستگی دارد.

باتوجه به اهمیت این موضوع درمهرماه یک هفته رابه عنوان هفته ملی زنان نامگذاری نموده اند .

شعارامسال" سلامت زنان،خانواده سالم،جامعه پویا"

عناوین روزشمارهفته زنان 24 تا 30 مهر 1395:

شنبه 24 مهر:سلامت زنان درمحیط کار

یک شنبه 25 مهر:سلامت زنان،تغذیه سالم ومکملهای غذایی

دوشنبه 26 مهر:سلامت زنان وورزش

سه شنبه 27 مهر:سلامت زنان وازدواج مناسب وموفق

چهارشنبه 28 مهر:سلامت زنان وخانواده

پنج شنبه 29 مهر:سلامت زنان وافزایش طول عمروامیدزندگی زنان

جمعه 30 مهر:سلامت زنان وخودمراقبتی