پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کارگاه آموزشی دو روزه" برنامه های نوین باروری سالم وفرزند آوری سالم " برای آموزش به  مراقبین سلامت پزشکان خانواده شهری ومراقبین سلامت مراکز و پایگاه ها بهداشتی درمانی شهری درسالن اجتماعات معاونت بهداشت بر گزار شد.

در این جلسه آموزشی مباحث ناباروری ، مهارتهای مشاوره فرزند آوری ، راههای پیشگیری از ناباروری ، ارتقای نرخ باروری با فرهنگ سازی و خدمات باروری سالم توسط خانم سحر کرم نژاد مسئول واحد بهداشت خانواده وخانم شهره روشن کارشناس باروری سالم معاونت بهداشت به فراگیران آموزش داده شد.