پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

آقای روح ا.. ارشدی نژاد کارشناس ارشد واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت در خصوص این جلسه گفت : با توجه به ماهیت بیماریهای غیرواگیر و لزوم مشارکت متخصصین حیطه های مختلف در این عرصه و پیرو تشکیل جلسه کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر کشور ؛کمیته دانشگاهی تدوین سند کنترل بیماریهای غیر واگیر با حضور ،  اعضاء هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی فسا و مسئول واحد بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت برگزار گردید .

در ابتدای این جلسه ، دکتر علیرضا عسکری رییس دانشگاه علوم پزشکی با تشریح اهمیت بیماریهای غیرواگیر بر لزوم مداخله مرثر در پیشگیری و کنترل این بیماریها تأکید کردند ، در ادامه خانم راستباف مسئول بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت گزارشی از وضعیت حال حاضر بیماریهای غیرواگیر در دنیا ، ایران و شهرستان فسا ارائه دادند و در مورد اهداف ، تعهدات و انتظارات سند توضیح دادند .

در پایان این جلسه مصوب شد کارگروه های تخصصی سند پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر دانشگاه متناسب با هر معاونت تشکیل شود و شروع به فعالیت نماید.