پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم فهیمه راستباف مسئول واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت در این خصوص گفت : کارگروه تدوین سند دانشگاهی بیماری های غیر واگیر با محوریت تدوین سند سرطان درمحل سالن جلسات کوهورت دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید.

در این جلسه که باحضور دکتر فرجام معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ، دکتر قناطیر فوق تخصص انکولوژی ، دکترعلی قنبری متخصص بیوتکنولوژی پزشکی ، دکتر دهقان ، اپیدمیولوزیست ،آقای قربانی کارشناسی ارشد هماتولوژی ، مسئول واحد غیر واگیر و مهندس ارشدی نژاد کارشناس ارشد آموزش بهداشت  آقای جمشیدی کارشناس ارشد ژنتیک برگزار شد.

دراین جلسه کلیات تدوین سند بیماری سرطان مورد بررسی قرار گرفت و توسط معاونت تحقیقات دانشگاه  تقسیم کار صورت پذیرفت و زمان جلسه آتی این کارگروه برای بررسی و نقد فعالیتها تعیین گردید.