پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، پیرو اخطاریه سازمان هواشناسی ، در خصوص بارندگیهای شدید در روزهای آتی و احتمال بروز سیل و آبگرفتگی در شهرها و روستاهای شهرستان فسا ، کمیته سلامت در حوادث غیر مترقبه معاونت بهداشت در دو سطح مدیران ستادی و مسئولین مراکز بهداشتی – درمانی و محیطی تشکیل جلسه داد .

در این جلسات ضمن بررسی بروز حوادث احتمالی ، بر آمادگی مراکز بهداشتی – درمانی بخصوص مراکز شبانه روزی و تمامی واحدهای معاونت بهداشت در برابر بروز سیل تاکید شد همچنین وضعیت دارو و تجهیزات در مراکز بهداشتی – درمانی روستایی بررسی و مسئولین مراکز موظف شدند داروهای مورد نیاز را برای چند روز آینده فراهم نمایند.

پوستر و پمفلت های آمادگی در برابر سیل که توسط معاونت بهداشت تهیه شده بود نیز به مسئولین مراکز بهداشتی – درمانی تحویل داده شد تا در مناطق تحت پوشش خود توزیع نمایند.