پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، تیم نظارت وزارت بهداشت شامل کارشناسان بهداشت مدارس و بهداشت محیط از مدرسه مروج سلامت عزیزان بازدید کردند.

خانم تشکر مسئول واحد بهداشت مدارس معاونت بهداشت در این خصوص گفت : مدارس مروج سلامت به منزله یک نظام براي ارتقاي سلامت هستند که با مشارکت فعالانه اولیاء، مربیان و دانش آموزان و با رویکرد توانمند سازي دانش آموزان در زمینه مراقبت از خود، فرهنگ خود مراقبتی (Selfcare) و آموزش همسانان و همسالان، منجر به افزایش ظرفیتها و توانمندسازي مردم در مورد سالم زندگی کردن، سالم کارکردن و آموزش با کیفیت خواهد شد.

در همین راستا از سال 89 تعداد 70 مدرسه مروج سلامت در شهرستان فسا تعیین شدند که هر ساله توسط تیم پایش وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار می گیرند ، در پایش اخیر نیز مدرسه استثنایی عزیزان که از جمله مدارس مروج سلامت شهرستان فسا می باشد توسط تیم وزارت بهداشت مورد پایش قرار گرفت و کارشناسان مربوطه از نمایشگاه زیست محیطی این مدرسه که در مورد ساخت کاردستی از وسایل قابل بازیافت بود نیز دیدن کردند .

 بر اساس امتیاز کسب شده توسط مدارس مروج سلامت به این مدارس ستاره سلامت تعلق می گیرد و در حال حاضر 30 مدرسه شهرستان فسا 5 ستاره می باشند.