پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه کمیته بهداشت کارگروه سلامت درحوادث غیر مترقبه با حضور اعضاء در معاونت بهداشت تشکیل شد .

مهندس منوچهر جوکاران مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا در این خصوص گفت  : د ر این جلسه واحدهای ستادی معاونت بهداشت در خصوص آخرین اقدامات خود در خصوص پیشگیری از بروز بیماری در مناطق سیل زده فسا گزارش خود را ارائه نمودند و اقدامات انجام شده توسط تیم واکش سریع، طبق چک لیست EOC مورد ارزیابی قرار گرفت .