پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم سوسن جانی زاده مسئول واحد بهداشت حرفه ای در این خصوص گفت : جلسه آموزشی ارگونومی در محیط کار با هدف ارتقاء سطح آگاهی مراقبین سلامت شاغل در مطب پزشکان خانواده شهری توسط واحد بهداشت حرفه ای برگزار شد.

د راین جلسه خانم مهندس علیپور کارشناس واحد بهداشت حرفه ای در زمینه ارگونومی و عوامل زیان آور در محیط کار ، نحوه تنظیم میزکار ، صندلی و شکل صحیح نشستن پشت مانیتور و میزان نور کافی به مراقبین سلامت آموزش دادند.