پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مهندس کرمی منش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در خصوص اجرای برنامه سلامت نوروزی در شهرستان فسا گفت : از ابتدای اجرای برنامه سلامت نوروزی تا 25 اسفند تعداد 1180 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، امکنه عمومی و بین راهی توسط کارشناسان بهداشت محیط مورد بازرسی قرار گرفت است که در این بازرسی ها میزان 1870 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و فاسد از سطح عرضه جمع آوری شده است .

مهندس کرمی منش افزود : در همین زمان به 24 مورد از شکایات مردمی ثبت شده در سامانه شکایات مردمی 190 رسیدگی شده است و 8 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی متخلف به صورت موقت تعطیل شد اند و 4 نفر از متخلفین از قوانین بهداشتی به مراجع قضایی معرفن گردیدند.

کرمی منش درخصوص اقدامات انجام شده در زمینه تامین آب شرب سالم در شهر و روستا گفت : 105 مورد بازدید از منابع و مخازن و شبکه آب رسانی توسط کارشناسان بهداشت محیط انجام شده است و 167 نمونه برای آزمایش میکروبی و 26 نمونه جهت آزمایش شیمیایی از شبکه آب شرب برداشت شده است و 1485 مورد کلرسنجی از شبکه آب آشامیدنی در شهر و روستا توسط کارشناسان بهداشت محیط و بهورزان انجام شده است.  

مسئول واحد بهداشت محیط خاطرنشان کرد:  1000 عدد پمفلت و اطلاعیه بهداشتی در زمینه سلامت مسافران و بهداشت مواد غذایی چاپ شده است  و در بین میهمانان نوروزی در حال توزیع می باشد.