پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، با اجرای طرح تحول سلامت و لزوم ایجاد پرونده الکترونیک برای تمام ایرانیان ، سامانه یکپارچه بهداشت (سامانه سیب ) طراحی شد و در حال حاضر اطلاعات مردم با حضور مراقبان سلامت در پایگاه ها و مراکز بهداشتی وارد این سامانه می‌شود و افراد در صورت نیاز به پزشکبه مرکز بهداشتی - درمانی که پزشک حضور دارد یا مراکز جامع خدمات سلامت ارجاع می‌شوند.

دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه در خصوص اقدامات انجام شده توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا برای ارتقاء ثبت اطلاعات در سامانه سیب گفت : پیرو آموزشهایی که در سال 95 در راستای استقرار سامانه سیب  به پزشکان و مراقبین سلامت در شهر فسا و روستاها ارائه گردید ، برای ارتقاء ثبت اطلاعات در سامانه سیب و افزایش جمعیت تحت پوشش این سامانه ،معاونت بهداشت اقدامات ذیل را اخیرا انجام  داده است :

  1. تشکیل کمیته ارتقاء سامانه سیب با حضورمعاون بهداشت دانشگاه ، واحدهای پزشک خانواده شهری ، ستاد گسترش ، واحد IT ، معاون اجرایی ، بهداشت خانواده و آموزش سلامت
  2. آموزش مجدد کلیه مراقبین سلامت در بخش های دولتی و خصوصی
  3. تشدید نظارت مستقیم مسئولین ستادی بر حسن اجرای برنامه سامانه سیب در مراکز و پایگاه های بهداشتی
  4. اضافه شدن خانه های بهداشت داراکویه و بیشه زرد به نقاط دارای اینترنت و ثبت خدمات بهداشتی در سامانه سیب
  5. ثبت خدمات ماماهای طرح پزشک خانواده در سامانه  سیب با فعال شدن کاربری 80 درصد آنها
  6. تشویق کاربران فعال در سامانه سیب که بهترین عملکرد را در ثبت اطلاعات داشته اند

معاون بهداشت دانشگاه افزود :در حال حاضر 93 درصد مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش اینترنت پر سرعت هستند و روزانه 5000 مراقبت و خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده در سامانه ثبت می شود و قابل ارتقاء می باشد.

دکتر جلال کریمی افزود : درصد کاربران فعال در این سامانه در حال حاضر به 82 درصد و مراکز بهداشتی فعال در سامانه سیب به 95 درصد رسیده است .