پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، اولین جلسه هماهنگی کمیته مدیریت درآمد و تعدیل هزینه ها در معاونت بهداشت با حضور معاون فنی و اجرایی معاونت بهداشت و مسئول کارپردازی و کارشناسان ستاد گسترش شبکه و حسابداری تشکیل جلسه داد.

در این جلسه موضوع برون سپاری خدمات بهداشتی به بخش خصوصی و تعدیل هزینه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت .