پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

خانم سمیرا سیف زاده کارشناس بهداشت خانواده در خصوص این دوره آموزشی گفت : کلاسهای ثبت مراقبت مادران در سامانه سیب برای آموزش به بهورزان ،ماماهای پزشک خانواده ، مراقبین سلامت مراکز و پایگاههای سلامت شهری و پزشکان خانواده ، توسط واحد بهداشت خانواده به مدت یک هفته در معاونت بهداشتی برگزار شد. در این جلسات  نحوه تکمیل و ثبت فرم های پیش از بارداری ، بارداری و پس از زایمان در سامانه سیب توسط کارشناسان بهداشت خانواده آموزش داده شد .همچنین بر ثبت کلیه ارجاعات ، پیگیری ها ، آموزش، پسخوراندهای تخصصی و مراقبت های ویژه (خارج از نوبت) در زنان باردار، خصوصا موارد پرخطر و نشاندار در سامانه سیب تاکید گردید.