پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

سالخوردگی جمعیت را باید یک موفقیت بهداشتی و وجود سالمندان را نعمتی از نعمات بی شمار پروردگارمحسوب کرد. سالمندان ذخایر با ارزشی هستند که باید اقدامات لازم برای برخورداری بهینه از خردمندی وکاردانی آنان در خانواده و جامعه به عمل آید. به همین مناسبت هرساله اول اکتبرمصادف بانهم مهرماه روزجهانی سالمنددرنظرگرفته شده است که امسال شعار روز جهانی سالمند "آینده ای بهتر با مشارکت سالمندان " نامگذاری شده است .

روزشمارهفته سالمند به شرح زیرمی باشد:

روز سالمند، ایثار و مقاومت (دوشنبه96/7/10)

روز سالمند و مناسبت های مذهبی (سه شنبه96/7/11)

روز سالمند و سبک زندگی سالم (چهار شنبه96/7/12)

روز سالمند و امنیت اجتماعی (پنج شنبه96/7/13)

روز سالمند، ارزشهای فرهنگی و دینی (جمعه96/7/14)

روز پدربزرگ، مادربزرگ و انتقال تجربیات (شنبه96/7/15)

روزسالمند، توانمندی و مشارکت (یک شنبه 96/7/16)

گردآورنده : فریبا محمدی کارشناس سالمندان