پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

يكي از مهمترين وموثرترين دوران زندگي آدمي دوران كودكي است دوراني كه درآن شخصيت فرد پايه ريزي شده وشكل مي گيرد وامروزه اين حقيقت انكارناپذير به اثبات رسيده است كه كودكان در سنين پايين (طفوليت) فقط به توجه ومراقبت جسماني نياز ندارند، بلكه اين توجه بايد همه ابعاد وجودي آنها شامل رشد اجتماعي ،عاطفي ،شخصيتي  وهوشي را در بر گيرد. اين ابعاد عوامل تعيين كننده واساسي يك انسان هستند كه از دوران كودكي پايه گذاري وشكل  مي گيرند .

رشد كودك يك فرايند چند بعدي است اين رشد شامل رشد جسمي ،رشد زباني ، رشد عاطفي ،رشد شناختي ،رشد اخلاقي  ورشد شخصيتي است كه اهميت  وتوجه به تمام ابعاد رشدي باعث آگاهي وشناختي متعادل وچند بعدي در مورد كودك مي شود و والدين وساير افراد مرتبط با كودك رادر درك ورفتار صحيح با كودك ياري مي نمايد .

باتوجه به اهميتي كه دوران كودكي وجايگاه آن در جامعه دارد بايد تمام افراد جامعه كه با كودكان در ارتباط هستند ، آموزش ببينند .از آنجا كه بخش عمد ه اي از ساختار شخصيت فرد در سال اول زندگي بنا گذاشته مي شود وباتوجه به اينكه كودكان همواره در معرض آسيب واسترس بيشتري نسبت به ديگر افراد جامعه هستند بايد به تمام عواملي كه باعث بروز استرس وعوارض جسمي   وروحي در آنها مي شود مانند آسيب هاي اجتماعي ،خشونت ،جنگ  وحتي انواع بيماريها توجه ويژه اي كرد تا كودكان در طول زندگي خود وحتي در آينده صدمه كمتري ببينند و هفته جهاني كودك بهانه اي است براي اهميت  دادن به جايگاه كودكان در نظام  سلامت كه سلامت كشور به سلامت كودكان بستگي دارد چرا كه كودكان طيف وسيعي از جامعه راتشكيل مي دهند كه از 15 مهر ماه تا 21 مهر ماه راهفته جهاني كودك ناميدند كه موضوع هايي در حوزه هاي سلامت وايمني ، محيط زيست  وامنيت كودكان از محورهاي كلي نام گذاري روزهاي هفته ملي كودك بود كه به شرح زير مي باشد :

شنبه 15 مهر ماه: كودك ،زير چتر ايمان

یکشنبه 16 مهرماه : كودك ،درپناه خانواده

دوشنبه 17 مهرماه : كودك ،محيط زيست وميراث فرهنگي

سه شنبه 18 مهرماه : كودك ، سلامت وايمني

چهارشنبه 19 مهرماه : كودك وفن آوري هاي نوين

پنجشنبه 20 مهرماه : كودك،كتاب ومحصولات فرهنگي

جمعه 21 مهرماه : مفهوم كودكي

گرد آورنده : سحر کرم نژاد مسئول واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشت