پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، چهارمین جلسه کمیته بررسی کاهش هزینه ها و افزایش درآمد معاونت بهداشت با حضور مدیران معاونت بهداشت ، کارشناسان IT و حسابداری در دفتر معاون بهداشت دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه ، درآمدهای مراکز جامع سلامت در سالها 95 و ماههای مشابه در سال 96 ، همچنین تغییرات در قبوض آب و حاملهای انرژی مراکز بهداشتی درمانی در ماه های قبل و ماه های اخیر مقایسه شد و در خصوص کاهش هزینه های چاپ و تکثیر و کاهش هزینه های پوشش اینترنت پایگا های بهداشتی شرق فسا از طریق نصب دکل مناسب در مرکز بهداشتی – درمانی موسی بن جعفر (ع) هم اندیشی  شد.