پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

زینب همت دار مسئول واحد تغذیه معاونت بهداشت در خصوص تغذیه در مهد کودکهای مناطق روستایی فسا گفت  : برنامه یک وعده غذای گرم در روستا مهدها با همکاری معاونت بهداشت و اداره بهزیستی در حال اجرا می باشد. این برنامه با هدف بهبود وضعیت تغذیه کودکان ۳ تا ۶ ساله و به منظور تامین بخشی از نیازهای تغذیه ای آنان از مهرماه۱۳۸۶ تاکنون در فسا در حال اجراست. در این برنامه، در طول هفته میان وعده، میوه و غذای گرم به کودکان این مهدها داده می‌شود که باعث ایجاد انگیزه برای حضور کودکان در مهدهای کودک نیز می‌شود.در این طرح  27 روستا مهد با 1009 کودک از 120 وعده غذای گرم بهره‌مند می‌شوند.حامی مالی این برنامه سازمان بهزیستی و وظیفه آموزش به مربیان و نظارت بر نحوه ی تغذیه کودکان و رعایت اصول بهداشتی بر عهده معاونت بهداشت می باشد.