پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت کارگاه آموزشی با موضوعات غربالگری ژنتیکی در دوران بارداری ، زایمان طبیعی توسط واحد بهداشت خانواده برگزار شد .

خانم سحر کرم نژاد  مسئول واحد بهداشت خانواده در این خصوص گفت : در این کارگاه آموزشی که به مدت سه روز در سالن بعثت دانشگاه علوم پزشکی و با تدریس خانم دکتر سوهانی متخصص زنان و خانم دکتر باغبان برگزار شد ، مراقبین سلامت ، ماماهای شاغل در حوزه معاونت بهداشت و بهورزان در زمینه غربالگری ژنتیک در دوران بارداری ، زایمان طبیعی بدون درد ، زایمان در آب و اسپینال و اپیدورال و ترومبو آمبولی آموزش دیدند .