پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

با حضور نماینده دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ، واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه مورد پایش قرار گرفت.

زینب همت دار مسئول واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت در این خصوص گفت : در این بازدید که توسط خانم فرزانه صادقی نماینده دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت انجام شد، اقدامات انجام شده توسط واحد بهبود تغذیه در شهرستان فسا شامل اجرای برنامه بهبود تغذیه در قالب طرح تحول نظام سلامت ، اجرای برنامه حمایت تغذیه ای مادران باردار و کودکان زیر 5 سال ، برنامه مکمل یاری گروه های سنی مختلف و برنامه های آموزشی و مشاوره ای ارائه شده به عموم مردم در راستای ارتقاء سلامت و امنیت غذایی مورد پایش قرار گرفت .

 نماینده دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ، پس از شرکت در جلسه ی ارائه گزارش فعالیتهای معاونت بهداشت ، از مرکز جامع سلامت موسی بن جعفر(ع) و پایگاه ضمیمه آن بازدید کرد و روند اجرای برنامه های تغذیه در قالب طرح تحول نظام سلامت و ورود اطلاعات در سامانه سیب را مورد پایش قرار داد.