پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، به مناسبت هفته پیشگیری ازدیابت کلاس آموزشی پیشگیری و تشخیص زود هنگام دیابت به همراه اندازه گیری فاکتورهای سلامت و ارائه مشاوره در مراکز بهداشتی درمانی زاهدشهر ، نوبندگان و خانه های بهداشت دیندارلو ،دهشیب و غیاث آباد انجام شد.

در این کلاسهای آموزشی خانم ها ارسلانی مامای مرکز زاهدشهر، فیضی مامای مرکز دوگان ،رمضانی مامای نوبندگان ، حیدری کارشناس ارشد اپیدمیولوژی ، آقایان فرجی کارشناس آزمایشگاه و نادری بهورز نوبندگان ضمن آموزش پیشگیری از دیابت به اهالی مناطق مذکور و سنجش فاکتورهای سلامت مرتبط با دیابت به حاضرین در جلسه مشاوره سلامت ارائه نمودند و افراد در معرض خطر و دارای فاکتورهای نامطلوب جهت معاینات تکمیلی و انجام آزمایش خون به پزشک و آزمایشگاه مراکز بهداشتی درمانی ارجاء داده شدند.