پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، بر اساس طبقه بندی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در خصوص بهبود عملکرد معاونت های بهداشتی در زمینه برخورد کارکنان با مراجعین در مقایسه سه ماهه دوم سال 97 با سه ماهه سوم سال ، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با 9.74 درصد بهبود عملکرد موفق به کسب مقام دوم در بین دانشگاه های کل کشور در زمینه کاهش برخورد نامناسب با ارباب رجوع شده است.

در این گزارش دانشگاه های گراش با 8.99 درصد ، جهرم 8.56 درصد و بیرجند با 6.77 درصد به ترتیب پس از دانشگاه علوم پزشکی فسا مقام های سوم ، چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده اند و دانشگاه های مازندران ، شاهرود ، لارستان ، بابل ، تبریز ، دزفول ، کردستان و کرمان بین 5- 2درصد بهبود عملکرد داشته اند.