پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎتی گوناگون ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫند‫. یکی از این نظامها ، نظام سلامت است که می توان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS‬ امکانی را فراهم کرد تا بتوان به صورت مکانی اطلاعات بهداشتی را ثبت و با مقایسه و تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای رفع مشکلات بهداشتی یا ارتقاء آنها تصمیمات مناسبی را اتخاذ نمود .


معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با تلاش کارکنان واحدهای مختلف آن در طول یکسال با بکارگیری برنامه GIS ، نقشه سلامت شهرستان فسا را تهیه نموده است و به صورت مستمر در حال تکمیل تر کردن آن می باشد.
دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در خصوص کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوزه سلامت گفت : برای ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ‪ GIS‬ ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ نمی توان حد و مرزی را قائل شد ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻴﻮﻉ ، ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎ ﺩﺭﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲﺧﺎﺹ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﻤﻚ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻳﻊ و به موقع ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺿﺮﻭﺭﻱ ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ،تعیین مکانها و امکانات بهداشتی، از جمله کاربردهای GIS‬ ﺩﺭ حوزه ﺳﻼﻣﺖ است.
وی افزود : با توجه به مزایای بکارگیری GIS ، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا برای دسترسی جامع به اطلاعات سلامت شهرستان و مدیریت این حوزه از سال گذشته نقشه اطلاعات بهداشتی شهرستان فسا را با بکارگیری این سیستم تهیه نموده است که لایه های اطلاعاتی خانه های بهداشت ، پایگاه ها و مراکز بهداشتی -درمانی ، پزشکان خانواده شهری، بیمارستانها ، رادیوگرافی ها همچنین لایه اطلاعاتی منابع آب و مشخصات شیمیایی هر منبع ،لایه پوشش گیاهی شهرستان فسا و لایه پراکندگی بیماریهای واگیر را شامل می شود.


دکتر کریمی خاطرنشان کرد : با توجه به نامحدود بودن ثبت اطلاعات سلامت در سیستم اطلاعات جغرافیایی ، اطلاعات سلامت شهرستان به صورت مستمر در حال ثبت در این سیستم می باشد تا به یک مجموعه کامل از اطلاعات جغرافیایی - بهداشتی دست پیدا کنیم و از طریق آن بتوانیم حوزه سلامت شهرستان را بهتر مدیریت و ارتقاء دهیم.