پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

خشم یکی از هیجان های پیچیده در انسان است .خشم واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بد رفتاری است.همه ما در طول زندگی با موقعیت های خشم برانگیز روبه رو شده ایم .مشکل اصلی مرتبط با خشم این است که اگرچه خشم بخشی از زندگی ما است ولی ما را از رسیدن به اهداف خود باز می دارد و همین نکته باعث شده که افراد در مورد خشم دچار تضاد و تعارض شوند.خشم یا عصبانیت یک نشانه است که به ما می گوید اتفاقی بر خلاف میل ،خواسته یا نظر ما رخ داده و چیزی در محیط باید تغییر کند.بنابراین خشم احساس بدی نیست ولی نحوه بیان و ابراز آن می تواند عصبانیت را بد و خطرناک سازد.

در همین راستا کارگاه آموزش پیشگیری از خشم درجوانان با حضور مراقبین سلامت و با تدریس دکتر اجاقی با هدف مدیریت خشم ،کاهش احساسات هیجانی و برانگیختگی فیزیولوژی ناشی از خشم و کنترل خشم در معاونت بهداشت برگزار شد.