پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

🔻مهندس اعظم علیپور مدرس این کلاس آموزشی گفت :
🔹قبل از ضدعفونی و گندزدایی، پاک کردن سطح  مورد نظراز آلودگی قابل رؤیت بسیار مهم است.
🔹قدرت ضدعفونی کنندگی  و گندزدایی محلولها در مجاورت خون و مواد آلی تا حد زیادی کاهش می یابد.
🔹استفاده از غلظتهای استاندارد مواد گندزدا برای سطوح و ابزار پزشکی از مسائل بسیار مهم است.
🔹غلظت کم: تنها صرف وقت و هزینه است و و عملاً بر روی پاتوژن های بیماریزا بی اثر می باشد.
🔹غلظت بالا: صرف هزینه و ایجاد آلودگیهای زیست محیطی  و مقاومت میکروبی را به دنبال دارد.