پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

آرشیو اخبار

برنامه هاي بهداشت مدارس:

 1. برنامه ريزي ،هماهنگي ،اجرا نظارت وپيگري در خصوص برنامه هاي بهداشت مدارس
 2. تشكيل جلسات درون بخشي وبرون بخشي با ادارات اموزش وپرورش سه منطقه
 3. هماهنگي با ساير واحدهاي ستادي معاونت بهداشتي
 4. تشكيل پرونده بهداشتي براي مدارس تحت پوشش
 5. جمع اوري اطلاعات جعيت دانش اموزي شهر وروستا
 6. انجام معاينات دانش آموزان(ارزيابي هاي اوليه ومعاينات پزشكي عمومي)
 7. ارائه برنامه هاي اموزشي به بهورزان وكاردان هاي بهداشتي در قالب كارگاه ها جلسات اموزشي وسمينارها
 8. نظارت برشناسايي دانش اموزان بيمار .ارجاع انان به مراكز بهداشتي درماني ومراكز تخصصي وفوق تخصصي
 9. نظارت بر بيماري يابي پديكلوز ودر مان مبتلايان  واموزش به خانواده ها
 10. همكاري در جهت برگزاري مسابقات دانش آموزي در مناسبتهاي مختلف بهداشتي
 11. اجراي طر حها در سال تحصيلي  همانند طر ح سنجش نو آموزان بدو ورود به دبستا ن با همكاري سازمان اموزش وپرورش استثنايي
 12. اجراي طرح مدرسه مروج سلامت در سه منطقه اموزش وپرورش با هدف سلامت جسمي ،رواني واجتماعي دانش اموزان ،اولياء وكار كنان مدارس