پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کمیته  طرح عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و کمیته راهبری با حضور فرماندار محترم و مسئولین محترم ادرات شهرستان در روز پنج شنبه مورخ  2/11/91 راس ساعت 8 صبح  برگزار گردید .

در ابتدا جناب آقای انصاری فرماندار محترم بیاناتی را در خصوص ضرورت توجه به اولویت های سلامت و لزوم همکاری همه جانبه کلیه ادرات در راستای ارتقای سلامت شهرستان ایراد نمودند . در ادامه جناب آقاي دكتر پزشكي معاونت محترم بهداشتی دانشگاه ضمن تشکر از همکاری و بذل توجه  فرماندار محترم ، با ارایه آمارها و مستنداتی در زمینه اهمیت عوامل اجتماعی موثر در سلامت خواستار همکاری کلیه ارگانها در اجرای بهینه طرح مذکور گردیدند.

سپس جناب آقای دکتر سید محمد حسین اجاقی کارشناس مسئول مرکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

با نظر سنجی از شرکت کنندگان در خصوص علل بیماری مردم ، به معرفی طرح عوامل اجتماعی موثر بر سلامت  و 52 شاخص کشوری این طرح  و شرح وظایف کلیه ادارات  پرداختند .

پس از اتمام مباحث طرح عوامل اجتماعی موثر برسلامت ، جناب آقای دکتر اجاقی در خصوص معرفی مدل بهبود مداخلات اجتماع محور در سلامت اجتماعی و انتخاب منطقه مهدیه شهرستان فسا به عنوان منطقه پایلوت اجرای طرح ، و همچنین لزوم همکاری کلیه ارگانها سخنانی ایراد فرمودند و سپس اسلایدهایی جهت معرفی کمیته راهبری این مدل توسط ایشان ارایه گردید .

 

 

 

مصوبات :

  • کلیه ادرات تا حداکثر تاریخ 30/11/91 یک نفر کارشناس جهت همکاری در اجرای طرح عوامل اجتماعی موثر بر سلامت به معاونت بهداشتی دانشگاه معرفی نمایند .
  • کارشناس معرفی شده توسط هر اداره با جناب آقای دکتر سید محمد حسین اجاقی کارشناس مسئول مرکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت همکاری نموده و پیشنهاد خود را در خصوص  نقاط ضعف و قوت های طرح مذکور ارایه نمایند .
  • طبق فرمایشات فرماندار محترم مصوب گردید هر اداره ای وظایف خود را در اجرای طرحهای مذکور انجام  نماید و در جلسه بعد گزارش عملکرد هر اداره بررسی گردد .
  • طبق فرمایشات فرماندار محترم مصوب گردید کلیه دستگاهها به مکاتباتی که از طریق معاونت بهداشتی دانشگاه در خصوص طرح های مذکور ارسال می گردد اولویت داده و در اسرع وقت پاسخگو باشند .