پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در تاریخ 16بهمن (دوشنبه) ساعت 17:30 توسط بار رسان بهداشت محیط  مقدار 250 کیلوگرم اجناس فاسد و نیز اجناسی که تاریخ مصرف آنها به اتمام رسیده بود با هماهنگیهای لازم در سایت دفن زباله شهری معدوم گردید.

لازم به ذکر است این اجناس در  15 روز اول بهمن ماه 91در حین بازدید در کشیک عصر بازرسین واحد بهداشت محیط ازاماکن تهیه وتوزیع مواد غذایی کشف وتوقیف گردیده بودند. در ضمن متخلفین مربوطه به مراجع قضایی معرفی گردیدند.