پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در تاريخ 27/12/91 جلسه آموزشي جهت كارادانهاي مراكز شهري و روستايي برگزار گرديد . در اين خانم دكتر عليزاده معاون فني تأكيد نمودند با توجه به شعار امسال (( فشار خون را جدي بگيريد )) برنامه هاي را در مراكز انجام و مستندات آن را  ارسال نمايند ./ك