پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در تاريخ 26/12/91 جلسه آموزشي جهت كليه كاردان ها و بهورزان مناطق شهري و روستايي حوزه معاونت بهداشتي برگزار گرديد . در اين جلسه آقاي دكتر اجاقي ضمن تأكيد بر شعار امسال (( فشار خون را جدي بگيريد )) آموزش هاي لازم در خصوص بازآموزي نحوه گرفتن صحيح فشار خون و كاليبره نمودن دستگاه ارائه نمودند ./ك