پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دكتر ندافي رئيس مركز سلامت محيط و كار طي نامه اي از معاونت بهداشتي تقدير و تشكر به عمل آوردند . ايشان در اين تقدير نامه ضمن تشكر از اعزام تيم عملياتي براي شركت در مانور كشوري فوريت هاي سلامت محيط از از مسئول فعال آقاي مهندس جوكاران وتيم همراه كه ضمن هدايت تيم جهت انجام امورات محوله طبق برنامه مانور به مستندسازي از كليه مراحل اجراي مانور پرداختند صميمانه تشكر و قدرداني نمودند ضمنابا هماهنگي دانشگاه علوم پزشكي مقرر گرديد يك نسخه از مستند مانور به همه دانشگاههاي كشور ارسال گردد