پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 تقدير و تشكر از نيروهاي عرصه بهداشت و سلامت و مصونيت بخشيدن به كودكان ايران
هم اكنون سرخك را متوقف كنيم (STOP MEASLES NOW!)

10-4 ارديبهشت ماه ( 30-24آوريل ) هفتهگراميداشت واكسيناسيون مي باشد كه فرصتي مناسب براي افزايش آگاهي عمومي مرتبط با ارزش ايمنسازي از دوران كودكي تا سالمندي مي باشد . ايمنسازي از طريق واكسيناسيون يكي از موفق ترين و با صرفه ترين مداخله سلامتي است و هر ساله از مرگ و مير 3-2 ميليون انسان جلوگيري مي كند . برنامه واكسيناسيون از سال 63 در مناطق شهر و روستا آغاز شده ا ست و پوشش واكسيناسيون كودكان زير يكسال هم اكنون در سطح كشوري 99% و در جمعيت هدف شهرستان فسا 100% مي باشد .

شايان ذكر است سودمندي واكسيناسيون به دوران كودكي محدود نمي گردد و به بزرگسالي جهت محافظت در مقابل بيماري هاي تهديد كننده ( آنفلوآنزا ، مننژيت ، ديفتري ، كزاز و هپاتيت ) هم گسترش پيدا كرده است .

امسال شعار هفته گراميداشت واكسيناسيون (( هم اكنون سرخك را متوقف كنيم )) مي باشد بنابراين بايستي مراقبتي قوي و گزارش دهي موارد مشكوك و انجام واكسيناسيون به موقع شاهد حذف بيماري در كشور باشيم .

ميزان كشندگي سرخك 5-1% تخمين زده شده است به نظر مي رسد كه پوشش واكسيناسيون جاري باعث كاهش موارد ابتلاء به سرخك و در نتيجه كاهش موارد مرگ ناشي از سرخك شده است .

حذف سرخك ، به معني  ((متوقف شدن انتقال محلي سرخك در يك ناحيه جغرافيايي بزرگ)) بدين معني كه بيماري به دنبال ورود يك فرد مبتلا به منطقه ، انتقال نمي يابد مي باشد .

بيماري سرخك بيماري حاد بثوري و بسيار مسري مي باشد . تب و بثورات پوستي ، آبريزش و سرفه از علائم آن مي باشد كه بثورات 7-4 روز باقي مي ماند . دوره كمون بيماري 14-7 روز است ، انسان تنها مخزن ويروس محسوب مي شود ، دوره سرايت 5-3 روز قبل از بروز بثورات سرخكي تا 4 روز پس از آن مي باشد .

در مرحله حذف هر مورد مظنون به سرخك بايستي در عرض كمتر از 48 ساعت به واحد مبارزه با بيماريها گزارش و در 5 روز اول بثورات نمونه تهيه و به آزمايشگاه دانشكده بهداشت دانشگاه تهران ارسال گردد و در صورت نداشتن مورد ، گزارش صفر هر ماهه الزامي مي باشد . براي پيشگيري از ابتلاء به سرخك افراد در معرض تماس با فرد مبتلا به سرخك ( بدون سابقه واكسيناسيون ) در صورت نداشتن ممنوعيت دريافت واكسن ، بايستي واكسينه شوند ، در صورتي كه امكان تجويز واكسن به هر عللي براي آنها ميسر نباشد ، بايد 14 روز تحت مراقبت قرار گرفته و بروز تب در آنها به عنوان احتمال شروع بيماري تلقي گردد .

با توجه به اينكه دستيابي به حداكثر پوشش ايمنسازي و اثر بخشي در سايه تلاش و فعاليت كليه همكاران فعال در امر واكسيناسيون ، نظام مراقبت و گزارش دهي بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن مي باشد  لذا جا دارد در اين هفته از يكايك بهورزان، كارشناس و كاردانان بهداشتي شاغل در اين امر انساني تشكر و قدرداني به عمل آيد ./واحد مبارزه با بيماريها