پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

معدوم سازی مقدار 390 کیلو گرم انواع ترشی جات فاسد

در تاریخ 1/3/1392 مقدار 390 کیلوگرم انواع ترشی جات فاسد و غیرقابل مصرف کشف شده از اماکن تهیه و توزیع سطح شهر توسط واحد بهداشت محیط با همکاری کارشناسان معاونت غذا و دارو، در محل توقیف گردید و در تاریخ 5/3/1392 ساعت 5/9 صبح در محل سایت زباله شهرداری امحاء گردید .