پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

پزشکانی که تا تاریخ 15/02/1392  ویزیت پایه آن ها به حد نصاب اعلام شده نرسیده است ( 50 ویزیت پایه برای پزشکان تک شیفت و 100 ویزیت برای پزشکان دو شیفت) 10 درصد از 20 درصد پایش آن ها کسر خواهد شد. ضمنا از این به بعد نیز پانزدهم و آخر هر ماه آمار ویزیت پایه گرفته شده و *در هر بار *محاسبه در صورت نرسیدن به حد نصاب ،10 درصد از 20 درصد پایش کسر خواهد شد.