پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در تاريخ92.3.18جلسه اي با حضورمسولين واحدهاي ستادي واعضاي كميته استراتژيك معاونت بهداشتي در سالن مركز بهداشت برگزار گرديد خانم دهقان مسول كميته گفتند همه واحدها ميبايستي براساس برنامه در اين خصوص عمل نمايند در اين جلسه به بحث وتبادل نظر درمورد اهداف عيني پرداخته شد